Important notice to customers — product packaging changesLearn More

NEW FOOD PACKAGING IN STORE NOW

From August 2018, customers will notice our rebranded food packaging start to appear on shelf in all major stockists.

 • CURRENT Packaging
 • new Packaging

We are excited to announce our new packaging will start to appear on shelf from August 2018. This transition to new packaging will occur over a number of months. During this time there will be a mix of current and new packaging on shelf.

There are no major changes to these products, in some instances there is a small name change or slight recipe improvement, see below for the full details.

Products purchased via the website will be delivered to customers in our old packaging until the end of October. From November, products ordered from the website will be delivered in the new packaging.

Please note, our Infant Formula packaging will not be rebranded until later in 2019.

For any questions, connect with our team of accredited practising Dietitians on +61 3 6332 9200

Product name changes

 • Cereal Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Baby Rice
 • NEW Packaging Organic Rice with Prebiotic (GOS) Note: Our Baby Rice recipe has been upgraded to now include GOS Prebiotic
 • CURRENT Packaging Organic Vanilla Rice Custard
 • NEW Packaging Organic Milk & Vanilla Baby Rice
 • CURRENT Packaging Organic Apple & Cinnamon Porridge
 • NEW Packaging Organic Apple & Cinnamon Baby Porridge
 • Ready To Serve Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Banana, Pear & Mango
 • New Packaging Organic Banana, Pear, Apple & Mango
 • CURRENT Packaging Organic Mango, Blueberry & Apple
 • New Packaging Organic Blueberry, Mango & Apple
 • CURRENT Packaging Organic Peach & Apple
 • New Packaging Organic Grape, Apple & Peach
 • CURRENT Packaging Organic Pumpkin & Tomato Risotto
 • New Packaging Organic Pumpkin, Sweet Potato & Tomato
 • CURRENT Packaging Organic Broccoli, Beef & Brown Rice
 • New Packaging Organic Beef & Vegetables
 • Note: We have also upgraded some of our RTS recipes to remove added sugars and to remove some of the more complex ingredients that are not required for young children such as Tamari.
 • RUSKS NAME CHANGES
 • CURRENT Packaging Organic Milk Rusks Toothiepegs
 • New Packaging Organic Milk Rusks

Chính sách bảo mật

Bellamy’s Australia LTD
ABN: 37-124-272-108

1. Mục đích

1.1 Bellamy’s Australia Limited ABN 37 124 272 108 (Công ty) công nhận tầm quan trọng của bảo mật và cam kết giữ bảo mật cho bạn khi xử lý thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật giải thích cách thức Công ty sẽ thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Nguyên tắc Bảo mật của Úc có trong Đạo luật Bảo mật 1988 (Cth).

2. Công ty thu thập những thông tin cá nhân nào?

2.1 Thông tin cá nhân là thông tin về bạn có thể dùng để xác định ra bạn. Công ty thu thập thông tin cá nhân để Công ty có thể quản lý khoản đầu tư của bạn vào Công ty, cung cấp các cơ sở và dịch vụ mà bạn yêu cầu và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Công ty. Nếu không thu thập thông tin cá nhân của bạn, công ty có thể không cung cấp được cho bạn các dịch vụ này.

2.2 Trong quá trình cung cấp cho bạn với các sản phẩm và dịch vụ, Công ty có thể thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân sau đây về bạn:

(a) tên của bạn;

(b) địa chỉ và thông tin liên lạc khác;

(c) ngày, tháng, năm sinh;

(d) mã số thuế (TFN); và

(e) chi tiết ngân hàng.

2.3 Nói chung, Công ty sẽ không thu thập thông tin nhạy cảm về bạn (như chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị hay tôn giáo). Nếu cần thông tin nhạy cảm, công ty sẽ yêu cầu bạn cho phép khi công ty thu thập thông tin này (trừ khi áp dụng miễn trừ).

3. Công ty sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Thu thập thông tin

3.1 Cách thức Công ty thu thập thông tin cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào đối tượng sở hữu thông tin đang thu thập. Nếu hợp lý và có thể thực hiện được, Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn.

3.2 Tùy thuộc vào cách bạn chọn để tương tác, Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với Công ty hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của mình qua điện thoại, email, trang web của Công ty hoặc khi bạn điền vào giấy tờ hoặc biểu mẫu cung cấp cho Công ty.

3.3 Công ty cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ những người khác (ví dụ: một quản trị viên bên thứ ba) hoặc các nguồn độc lập. Ví dụ: Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ của mình, trong đó có đơn vị chịu trách nhiệm đăng ký chung của Công ty, Link Market Services Limited. Tuy nhiên, Công ty sẽ chỉ làm như vậy khi việc thu thập thông tin trực tiếp từ bạn không hợp lý và thực tế. Trường hợp Công ty đã thu thập thông tin của bạn từ bên thứ ba, thông tin cá nhân đó sẽ được Công ty lưu giữ, sử dụng và tiết lộ theo Chính sách bảo mật này.

3.4 Khi bạn cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân, bạn đồng ý sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và mọi sửa đổi sau đó.

Thu thập thông tin từ các lượt truy cập vào trang web của Công ty

3.5 Công ty có thể thu thập thông tin dựa vào cách bạn sử dụng thông tin trên trang web của Công ty. Công ty sử dụng ‘cookie’, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin không xác định/ẩn danh về người dùng trang web của mình như số lượng khách truy cập, số trang được xem và quảng cáo trên internet đã đưa khách đến trang web của Công ty. Thông tin này được thu thập để giúp phân tích và cải thiện trang web của Công ty, các chiến dịch tiếp thị và để ghi lại số liệu thống kê về lưu lượng truy cập web. Công ty không cố gắng sử dụng thông tin này để nhận dạng cá nhân bạn.

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn

3.6Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là điều tối quan trọng đối với Công ty và cần có các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn mà Công ty có được khỏi việc bị lạm dụng, thất thoát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ.

3.7 Trang web của Công ty có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web đó và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của họ.

4. Công ty sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

4.1 Công ty có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn để thể quản lý đầu tư của bạn trong công ty và cung cấp những cơ sở và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

4.2 Công ty cũng có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn để:

(a) cân nhắc bất kỳ vấn đề quan ngại hoặc tuân thủ mà bạn nêu ra đối với Công ty hoặc để quản lý mọi hành động pháp lý giữa bạn và Công ty;

(b) ngăn ngừa hoặc điều tra mọi hành vi gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ, hoạt động phi pháp hoặc sai trái;

(c) xác định ra bạn hoặc tình trạng thuế của bạn theo các quy định pháp luật Úc hoặc nước ngoài; hoặc

(d) tuân thủ mọi pháp luật, quy định, điều luật, thực hành và án lệnh có liên quan.

4.3 Công ty cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định một sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Vào bất cứ thời điểm nào mà bạn không còn muốn được thông báo về các dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ với Công ty. Chi tiết liên hệ cụ thể về quyền riêng tư được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.

5. Thông tin cá nhân được tiết lộ cho người khác như thế nào?

5.1 Công ty không bán, thuê hay trao đổi thông tin cá nhân với các bên thứ ba.

5.2 Trong một số trường hợp thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho Công ty thực hiện một loạt các dịch vụ, bao gồm:

(a) công ty chuyển phát gửi và các công ty in ấn;

(b) kiểm toán viên và luật sư;

(c) nhà đăng ký (bao gồm Link Market  Services Limited);

(d) các nhà cung cấp công nghệ thông tin; và

(e) các tư vấn khác.

5.3 Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho bên thứ ba trong khu vực pháp lý bao gồm Úc.

5.4 Trường hợp Công ty tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của mình,Công ty sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ được phép chỉ sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các chức năng theo yêu cầu của Công ty.

5.5 Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hoặc chính phủ (Cth) yêu cầu một số thông tin về bạn để đưa phần đăng ký của Công ty mà có thể được truy cập công khai.

6. Làm thế nào bạn có thể truy cập hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn

6.1 Bạn có thể liên hệ với Công ty để yêu cầu quyền truy cập vào các thông tin cá nhân mà Công tynắm giữ về bạn bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể yêu cầu Công ty sửa những thông tin về bạn mà bạn tin là không chính xác, không đầy đủ hoặc đã cũ.

6.2 Vui lòng liên hệ với Công ty sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây nếu bất kỳ thông tin cá nhân mà Công ty nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc hoàn chỉnh, hoặc nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân về bạn mà công ty nắm giữ. Công ty sẽ phải xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn.

6.3 Trong một số trường hợp, Công ty có thể không có khả năng sửa chữa hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Khi đó, Công ty sẽ viết thư cho bạn để giải thích và cho biết lý do tại sao.

7. Bạn có thể khiếu nại như thế nào nếu bạn quan ngại về cách Công ty quản lý thông tin cá nhân của bạn

7.1 Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến cách Công ty quản lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Công ty sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Công ty có thể yêu cầu bạn gửi các mối quan ngại của mình bằng văn bản để Công ty hiểu đầy đủ và điều tra các vấn đề bạn nêu ra. Công ty sẽ xác nhận mọi khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày làm việc và cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian hợp lý được thông báo.

7.2 Nếu còn có vấn đề chưa được giải quyết, bạn có thể tiếp cận một dịch vụ giải quyết tranh chấp độc lập hoặc áp dụng đối với Văn phòng Ủy Ban Thông tin Úc (OAIC) tại www.oaic.gov.au để khiếu nại và được giải quyết.

8. Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

8.1 Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật, nếu bạn muốn phàn nàn về cách Công ty xử lý thông tin cá nhân hoặc nếu bạn muốn truy cập hay sửa đổi thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Cán bộ phụ trách Bảo mật của Công ty tại:

Số điện thoại: 1800 010 460

Email: notices@bellamysorganic.com.au

Gửi thư:
To the Privacy Officer
Bellamy’s Australia Limited
P.O Box 96
Launceston TAS 7275

9. Thay đổi về Chính sách bảo mật và thực hành xử lý thông tin của Công ty

9.1 Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật của Công ty trên trang webwww.bellamysaustralia.com.au để nắm được mọi thay đổi. Công ty sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của Công ty. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận mọi thay đổi trong Chính sách bảo mật của Công ty.

Lưu ý quan trọng cho Cha mẹ và Người giám hộ

 • Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng hãy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời. Những nội dung giới thiệu không cần thiết để trẻ sử dụng sữa công thức hoặc thực phẩm và đồ uống khác sẽ có tác động tiêu cực đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ sơ sinh nên được cho ăn những loại thực phẩm phù hợp với độ tuổi trong khi vẫn tiếp tục bú mẹ đến khi trẻ được ít nhất hai tuổi. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bạn quyết định sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh hoặc gặp khó khăn trong việc cho con bú sữa mẹ.
 • Nội dung trên trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung cho người dân Việt Nam và không được sử dụng thay thế cho chăm sóc y tế và tư vấn từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-BYT, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và chỉ nên cho trẻ ăn thức ăn bổ sung đúng cách và phù hợp từ tháng thứ 7 trở đi.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Thông tin này dành cho nhân viên y tế